bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach Siedliska 259, 38 – 324 Siedliska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskachliskach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem: - zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Koordynatora ds. dostępności oraz Inspektora BHP naszej szkoły. ( - ).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Paweł Szura
 • e-mail: informatyk@zs-siedliska.pl
 • nr telefonu: 183540170

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Osoba odpowiedzialna za wdrażanie ustaw ds. dostępności w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach – Paweł Szura
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach Siedliska 259, 38 – 324 Siedliska
 • E-mail: informatyk@zs-siedliska.pl
 • Telefon: 183540170

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach znajduje się w budynku Siedliska 259, 38-324 Siedliska. Budynek nie posiada zamontowanej windy. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejście: od strony drogi wojewódzkiej. Dwa wejścia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Dwa sanitariaty w budynku szkoły na parterze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie szkoły nie ma specjalnie wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach posiada następujące ułatwienia: - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie - możliwość ustawienia kontrastu - mapa strony.Opublikował: Paweł Szymanek
Publikacja dnia: 05.05.2021
Podpisał: Paweł Szymanek
Dokument z dnia: 15.02.2021
Dokument oglądany razy: 848